Straf

     Er gaan geruchten de ronde om de straf af te schaffen en deze te vervangen voor een maatregel waardoor de fout niet meer opnieuw gemaakt kan worden. Men vindt dat de vrije wil vergaande consequenties geeft en dat er zonder vrije wil ook geen schuld kan zijn. In een dergelijke gedachtegang zou er veel moeten veranderen, zoals het rechtssysteem dat op de schop moet. Dat op de vraag: wat kon hij of zij eraan doen? beantwoord wordt met: dat niemand er iets aan kon doen.

    In het nieuwe gedachtegoed wil men liever nagaan hoe het zo gekomen is en of de persoon valt te beïnvloeden door maatregelen, daarbij alle belangen afwegend, ook die van het slachtoffer. Ze willen dan in die gedachte het slachtoffer ervan overtuigen dat de dader er niets aan kon doen. Een dergelijke maatregel lijkt mild, maar of dit in de eeuwigheid ook zo is dat zal dan moeten blijken, want door de maatregel - waardoor de dader de fout niet meer kan maken - wordt in de hoogste staat van waarschijnlijkheid de vrije wil buiten spel gezet. Tot zover de geruchten.

     Eigenlijk zijn er al situaties waarin de vrije wil wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld: Een plof of intelligente waardetransportkoffer met een inhoud van papiergeld of andere waardepapieren, wordt onbruikbaar gemaakt als de koffer op een gewelddadige of anderszins oneigenlijke manier geopend ofwel op afstand geactiveerd wordt, bijvoorbeeld bij ontvreemding. Hierdoor is het voor een dief onaantrekkelijk om waardetransporten te overvallen.

      "De ​Mensenzoon​ zal zijn ​engelen​ eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben ​verkracht​ bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden." (Zie Matteüs 13:41-42; zie ook 13:49-50; 22:11:14.) Hel, onuitblusbaar vuur, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. (Zie Markus 9:43-44; Lucas 16:23.)  ''Gaat weg van Mij, Ik heb u nooit gekend." (Zie Matteüs 7:23.) Dit zijn allemaal uitdrukkingen die vooral Jezus heeft uitgesproken.

     In de Schriften verwijst het woord hel naar één van deze twee zaken: 'de tijdelijke verblijfplaats in de geestenwereld van hen die in het sterfelijk leven ongehoorzaam zijn geweest' of 'de permanente verblijfplaats van hen die, omdat zij zich niet bekeren, niet door de verzoening van Jezus Christus worden verlost.'

     In algemene zin is het de geestelijke toestand van hen die het herstelde evangelie hebben verworpen. Joseph Smith onderwees: "De grote ellende van de geesten is het besef dat zij de heerlijkheid niet zullen beërven, die anderen bezitten en dat die ook hun deel had kunnen zijn; zij zijn hun eigen aanklagers.'

     Bekering is een proces, niet een gebeurtenis. U komt tot bekering doordat u uw best doet om de Heiland te volgen. Dat houdt in dat u geloof oefent in Jezus Christus, u bekeert van uw zonden, u laat dopen, de gave van de Heilige Geest ontvangt en in geloof tot het einde toe volhardt.

     Omdat bekering een geleidelijk, constant proces is, kunt u bekeerd zijn zonder dat u dat beseft. Wellicht bent u als de Lamanieten die 'wegens hun geloof in Christus ten tijde van hun bekering werden gedoopt met vuur en met de Heilige Geest; en zij wisten het niet.' (3 Nephi 9:20). Als u uw geloof blijft oefenen en de Heiland blijft volgen, zal uw bekering zich blijven verbreden en uisluitend op die manier uw straf ontlopen. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.