De mens leeft niet geïsoleerd van de wereld

     De Diepe Ecologie (D.E.) is een sociale beweging die gelinkt is aan de milieubeweging. De kerngedachte van D.E. is het idee dat de natuur een zelfstandige waarde heeft, los van het nut voor de mens. Rijkdom en verscheidenheid van levensvormen zijn in zichzelf waardevol. De natuur, die wordt gezien als een geheel systeem, mag niet alleen als materiaal voor productie en consumptie worden gezien. Het niet-menselijk leven heeft hetzelfde recht als de mens om te leven en te floreren. De mens maakt deel uit van de natuur en heeft daarbinnen geen bevoorrechte positie.

     Moderne mensen zijn, volgens sommige D.E. volgers, maar uitgedachte subjecten. Volgens hen hebben zij zich opgesloten in zichzelf en zich afgesloten van de wereld, waardoor ze blind zijn geworden en dat komt pas goed wanneer ze zich voor de aarde weer openstellen, vooral als ze beseffen en ervaren hoe kwetsbaar die is. Als zij zich weer verbonden voelen met de aarde, volgt hun verantwoordelijkheid vanzelf.

    Volgers van D.E. laten zich leiden door ideeën van Heidegger, dat de mens geïsoleerd leeft van de wereld, en erin is geworpen. Tot voor kort vonden zij dat nog een afgetrokken idee, maar de dreigende klimaatramp moet volgens hen wel een vingerwijzing zijn naar het geheel van de aarde waar we niet buiten kunnen denken en bestaan.

    Maar de mens lééft niet geïsoleerd van de wereld en is er ook niet ingeworpen. De Schriften en de leringen van de apostelen en profeten geven aan dat wij in het voor sterfelijke leven zoons en dochters, geestkinderen, van God waren. Ons geslacht bestond al voor onze geboorte. In de grote raadsvergadering in de hemel is ons het heilsplan gepresenteerd: het grote plan van gelukzaligheid en verlossing. Dat plan voorziet in een testperiode waarin iedereen moet kiezen tussen goed en kwaad. Daarvoor werd deze aarde geschapen zodat wij hier een leerschool zouden krijgen. Gods plan voorziet in een Verlosser, een verzoening, de opstanding, en als wij gehoorzaam zijn geweest, onze terugkeer in de tegenwoordigheid van God.

     Lucifer, de tegenstander, rebelleerde en fabriceerde zijn eigen plan. Wie hem volgden, werd het recht op een sterfelijk lichaam ontzegd. Onze geboorte bevestigt dus dat wij hebben ingestemd met het plan van onze Vader.

     Lucifers enige doel is het grote plan van gelukzaligheid te dwarsbomen door de zuiverste en aantrekkelijkste ervaringen van het leven te bezoedelen namelijk: liefde, romantiek, huwelijk en ouderschap. De schrikbeelden en schuldgevoelens  volgen hem op de voet. Slechts bekering kan helen wat hij beschadigt.

     Het plan van gelukzaligheid vergt de rechtschapen eenheid van echtgenoot en echtgenote. De leer geeft aan hoe wij behoren te reageren op dwingende natuurlijke impulsen die maar al te vaak ons gedrag overheersen. Er werd voor Adam een lichaam geschapen naar het beeld van God, waarna hij de hof werd binnengeleid. Aanvankelijk was Adam alleen. Hij droeg het priesterschap, maar alleen kon hij het doel van de schepping niet waarmaken.

     Eva, een hulpe, werd geschapen. Het huwelijk werd ingesteld, want Adam werd geboden zijn vrouw aan te kleven en geen ander. Eva werd, zo te zeggen, door Lucifer voor een keuze gesteld en nam van de verboden vrucht. Zij verdient lof voor haar beslissing want Adam viel, opdat de mensen mochten zijn.

     Ouderling Orson F. Whitney leerde dat de val 'in twee richtingen wijst: neerwaarts, maar toch voorwaarts. Hij bracht de mens in de wereld en zette hem op het pad van de vooruitgang.'

     God zegende Adam en Eva 'en zei tot hen: Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u'. En zo is het gezin ingesteld. We zijn dus niet geïsoleerd in de wereld geworpen want alles draait echt om ons. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.