In geval van nood

Wanneer u zoekt naar het doel in het leven.

"Want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen." (Mozes 1:39.)

 

Wanneer u echt behoefte heeft aan een antwoord.

"Herinnert gij u niet de dingen die de Heer heeft gezegd?— Indien gij uw hart niet verstokt en Mij in geloof vraagt, gelovende dat gij zult ontvangen, en mijn geboden naarstig onderhoudt, zullen deze dingen u zeker worden bekendgemaakt." (1 Nephi 15:11.)

 

Wanneer u zich afvraagt wat het verschil maakt.

"Nu denkt gij misschien dat dit dwaasheid van mij is; maar zie, ik zeg u dat door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht; en in vele gevallen worden de wijzen door kleine middelen beschaamd. En de Here God werkt door middelen om zijn grote en eeuwige doeleinden teweeg te brengen; en door zeer kleine middelen beschaamt de Heer de wijzen en brengt Hij het behoud van vele zielen tot stand." (Alma 37:6-7.)

 

Wanneer u kracht nodig hebt.

"En indien de mensen tot Mij komen, zal Ik hun hun zwakheid tonen. Ik geef de mensen zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn; en mijn genade is genoeg voor alle mensen die zich voor mijn aangezicht verootmoedigen; want indien zij zich voor mijn aangezicht verootmoedigen en geloof hebben in Mij, zal Ik zwakke dingen sterk voor hen laten worden." Ether 12:27.)

 

Voor een getuigenis van het Boek van Mormon.

"Zie, ik wil u aansporen dat wanneer gij deze dingen leest — indien het wijsheid is in het bestel Gods dat gij ze leest — gij zult bedenken hoe barmhartig de Heer jegens de mensenkinderen is geweest vanaf de schepping van Adam tot op het tijdstip dat gij deze dingen ontvangt, en het in uw hart zult overwegen. En wanneer gij deze dingen ontvangt, spoor ik u aan God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn; en indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest.  En door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen." (Moroni 10:3-5.)

 

Wanneer u een gebroken hart hebt.

 "Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam. Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten. (Zie Psalmen 147:3-5.)

 

Wanneer u moed nodig hebt om moeilijke dingen te doen.

"Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten." "En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen." (Zie Jozua 1.)

 

Wanneer u het gevoel hebt te worden veroordeeld.

"Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?" (Zie Matteüs 7:1-3.)

 

Wanneer u hulp zoekt voor het oplossen van conflicten.

"Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden." (Zie Matteüs 18:15.)

 

Wanneer u zich eenzaam voelt in uw geloof.

"Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?" (Romeinen 8:31.)

 

Wanneer u wilt weten of God uw gebeden beantwoord.

"Toen ik mij had begeven naar de plek die ik eerder had gekozen en om mij heen had gekeken en had vastgesteld dat ik alleen was, knielde ik neer en begon de verlangens van mijn hart tot God op te zenden. Nauwelijks had ik dat gedaan, of ik werd aangegrepen door een of andere kracht die mij geheel overmande en zo’n verbazingwekkende invloed op mij had, dat mijn tong gebonden werd, zodat ik niet kon spreken. Dikke duisternis omhulde mij en enige tijd had ik het gevoel dat ik tot plotselinge verdelging was gedoemd. Maar, al mijn krachten aanwendend om God aan te roepen om mij te bevrijden uit de macht van deze vijand die mij had aangegrepen, en op het moment dat ik op het punt stond in wanhoop te verzinken en mij aan verdelging over te geven — niet aan een denkbeeldige ondergang, maar aan de macht van een bestaand wezen uit de onzichtbare wereld dat zo’n verbazingwekkende kracht bezat als ik nog nooit in enig wezen had gevoeld — precies op dat moment van grote ontsteltenis zag ik recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel.  Zodra die verscheen, voelde ik mij bevrijd van de vijand die mij gebonden hield. Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem! Mijn bedoeling toen ik navraag ging doen bij de Heer, was om te weten te komen welke van alle sekten gelijk had, zodat ik zou weten bij welke ik mij moest aansluiten. Zodra ik dus mijzelf weer in de hand had, zodat ik kon spreken, vroeg ik de Personen die boven mij in het licht stonden, welke van alle sekten gelijk had (want op dat moment was het nog nooit bij mij opgekomen dat ze alle ongelijk hadden) — en bij welke ik mij moest aansluiten. Ik kreeg het antwoord dat ik mij bij geen daarvan moest aansluiten, want ze hadden alle ongelijk; en de Persoon die mij aansprak, zei dat al hun geloofsbelijdenissen een gruwel in zijn ogen waren; dat die belijders allen verdorven waren: "Zij naderen Mij met hun lippen, maar hun hart is verre van Mij; zij verkondigen als leerstellingen geboden van mensen en hebben een schijn van godsvrucht, maar verloochenen de kracht daarvan." Hij verbood mij andermaal mij bij welke dan ook aan te sluiten; en vele andere dingen zei Hij mij, die ik nu niet kan opschrijven. Toen ik weer tot mijzelf kwam, bemerkte ik dat ik op mijn rug lag en naar de hemel keek. Toen het licht was heengegaan, had ik geen kracht meer; maar aangezien ik spoedig enigermate herstelde, ging ik naar huis. Toen ik tegen de schoorsteenmantel aangeleund stond, vroeg moeder wat eraan scheelde. Ik antwoordde: "Maak u maar niet ongerust, alles is in orde — het gaat mij redelijk goed." Vervolgens zei ik tegen mijn moeder: "Ik ben nu zelf te weten gekomen dat het presbyteriaanse geloof niet waar is." Het was alsof de tegenstander al in een zeer vroeg stadium van mijn leven besefte dat ik voor zijn rijk een verstoorder en een bron van ergernis zou blijken te zijn; waarom zouden de machten van duisternis anders tegen mij samenspannen? Waarom de tegenkanting en vervolging die tegen mij ontstonden, toen ik nagenoeg in mijn kinderjaren was?" (JSG 1:15-20.)

 

Wanneer u bang bent.

"Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, vrees niet." (L&V 6:36.)

 

Wanneer u een overwinning nodig hebt.

"Bid altijd, opdat u de overwinnaar zult worden; ja, opdat u Satan zult overwinnen, en opdat u zult ontkomen aan de handen van de dienstknechten van Satan, die zijn werk steunen." (L&V 10:5.)

 

Wanneer u twijfelt aan de profeet.

"Onderzoekt deze geboden, want ze zijn waar en betrouwbaar, en de profetieën en beloften die erin staan, zullen alle worden vervuld. Wat Ik, de Heer, heb gesproken, heb Ik gesproken, en Ik verontschuldig Mijzelf niet; en al gaan de hemelen en de aarde voorbij, mijn woord zal niet voorbijgaan maar zal geheel worden vervuld, hetzij door mijn eigen stem, hetzij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde." (L&V 1:37-38.)

 

Hoe herken je een openbaring.

"Ja, zie, Ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. Welnu, zie, dat is de geest van openbaring; zie, dat is de geest waardoor Mozes de kinderen van Israël op het droge door de Rode Zee heeft gebracht." (L&V 8:2-3.)

 

Wanneer u liefde wilt voelen.

"Bedenkt dat de waarde van zielen groot is in de ogen van God; want zie, de Heer, uw Verlosser, heeft de dood in het vlees ondergaan; aldus heeft Hij de pijn van alle mensen geleden, opdat alle mensen zich zouden kunnen bekeren en tot Hem komen." (L&V 18:10-11.)

 

Wanneer u bang bent om het evangelie te delen.

"En al ware het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen, en slechts één ziel tot Mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koninkrijk van mijn Vader! En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die u tot Mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn Vader, hoe groot zal dan uw vreugde zijn indien u vele zielen tot Mij brengt!" (L&V 18:15-16.)

 

Wanneer u aanmoediging nodig hebt om door te gaan.

"Welnu, hef uw hart op en verblijd u en kleef de verbonden aan die gij hebt gesloten." (L&V 25:13.)

 

Wanneer u zit te wachten om aan de slag te gaan.

"Voorwaar, Ik zeg: De mensen dienen gedreven voor een goede zaak werkzaam te zijn en vele dingen uit eigen vrije wil te doen en veel gerechtigheid tot stand te brengen." (L&V 58:27.)

 

Wanneer iemand u heeft gekwetst.

"Daarom zeg Ik u, dat gij elkaar dient te vergeven, want wie zijn broeder zijn overtredingen niet vergeeft, staat veroordeeld voor het aangezicht des Heren, want in hem verblijft de grotere zonde. Ik, de Heer, zal vergeven wie Ik vergeven wil, maar van u wordt het vereist alle mensen te vergeven. En gij behoort in uw hart te zeggen: Laat God tussen mij en u oordelen en u vergelden naar uw werken." (L&V 64:9-11.)

 

Wanneer u met het gevoel van dankbaarheid worstelt.

"En wie alle dingen met dankbaarheid ontvangt, zal worden verheerlijkt; en de dingen van deze aarde zullen hem worden toegevoegd, zelfs honderdvoudig, ja, meer." (L&V 78:19.)

 

Wanneer uw gebeden niet worden beantwoord.

"Voorwaar, Ik zeg u, mijn vrienden: Vreest niet, laat uw hart vertroost worden; ja, verblijdt u te allen tijde, en dankt bij alles; geduldig wachtende op de Heer, want uw gebeden zijn de oren van de Here Sebaot binnengedrongen, en zijn met dit zegel en deze verklaring opgetekend — de Heer heeft gezworen en besloten dat zij verhoord zullen worden.  Daarom geeft Hij u deze belofte met een onveranderlijk verbond dat zij vervuld zullen worden; en alle dingen waarmee u bent bezocht, zullen samenwerken voor uw welzijn, en voor de heerlijkheid van mijn naam, zegt de Heer." (L&V 98:1-3.)

 

Hulp bij het gehoorzamen van het woord van wijsheid.

"En alle heiligen die eraan denken deze woorden te bewaren en na te komen, wandelend in gehoorzaamheid aan de geboden, zullen gezondheid in hun navel ontvangen en merg voor hun beenderen; en zullen wijsheid vinden en grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten; en zullen snellen en niet moede worden, lopen en niet mat worden. En Ik, de Heer, geef hun een belofte, dat de engel der verwoesting aan hen zal voorbijgaan, zoals aan de kinderen van Israël, en hen niet zal doden. Amen." (L&V 89:18-21.)

 

Hulp bij het leren van de lessen.

"Laat wie onwetend is wijsheid leren door zich te verootmoedigen en de Heer, zijn God, aan te roepen, opdat zijn ogen open zullen gaan om te kunnen zien en zijn oren open zullen gaan om te kunnen horen; want mijn Geest wordt in de wereld gezonden om de ootmoedigen en berouwvollen licht te geven, en ter veroordeling van de goddelozen." (L&V 136:32-33.)

 

Wanneer u voelt dat het onmogelijk is.

"En voor zoverre gij ootmoedig en getrouw zijt en mijn naam aanroept, zie, zal Ik u de overwinning geven." (L&V 104:82.)

 

Beschikbaar 24 uur per dag * 7 dagen per week

 

Geen WI-FI nodig