Door geloof gehoorzaam een hoger doel betreden

 

    In mijn jeugd bestond er een mop die het machteloze van de mens belachelijk maakte. De mop heeft het over een man die parachute ging springen. Toen de parachute niet openging en hij in een vrije val op weg naar de aarde was, kwam er van af de aarde een man die met vliegende vaart omhoog geworpen werd. Toen ze elkaar passeerden vroeg het dalende slachtoffer aan het stijgende slachtoffer: "Heb jij verstand van parachutes?" waarop het stijgende slachtoffer riep: "Heb jij verstand van gaskachels?"

 

       Domheid en intelligentie kan wel eens een funeste combinatie zijn. Denk maar aan de houthakker die de tak afzaagt waar hij zelf aan de verkeerde kant opzit. Die man zou best wel eens heel intelligent kunnen zijn. Hout heeft nogal de onhebbelijkheid om tijdens het zagen de zaag af te klemmen. Door met zijn lichaamsgewicht de tak te laten wijken waardoor hij niet kan klemmen is de man intelligent bezig, want met dit doordachte plan kan hij zijn doel bereiken, terwijl hij ook ten val komt en misschien wel zijn nek breekt. Je zou dus kunnen zeggen dat domme mensen gevaarlijk zijn omdat ze intelligent zijn. Het is nog maar de vraag of een intelligent mens wijs genoeg is om zijn eigen domheid te begrijpen. Iedere mislukking is het uitgangspunt voor een nieuwe poging een oplossing te vinden, terwijl die domheid de oplossing zal tegenwerken, want domheid is een hinderpaal.

 

    Op de zelfde wijze gaan hoog intelligente mensen om met geloof. Alles moet blijkbaar bewijsbaar zijn, om het als waar aan te nemen. Geloof uitoefenen houdt in dat je bereid bent iets zonder volledig vaststaand bewijs te aanvaarden en door te gaan je werk te doen. 'Geloof zonder werken is dood' (Jakobus 2:26) en dood geloof leidt er niet toe dat men doorgaat en zijn leven verandert of zich gratis actief dienstbaar maakt. Het zijn meestal mensen die dom gevonden worden wanneer zij door waar geloof zich ertoe aanzetten om constructieve, heilzame daden te verrichten alsof hij de absolute zekerheid had.

 

     Er moet geloof in God zijn om je ertoe te brengen je leven op orde te brengen, jezelf te verliezen in de dienst aan je medemens, en alle zwakheden zoals verslaving te overwinnen. Geloof dat een volledige, blijvende bekering tot stand brengt en tot bekering leidt en tot de doop, het priesterschap en tempelverordeningen, daarin schuilt het geniale van het evangelie van Jezus Christus zoals alleen het geestelijke oog het ziet. Volgens de weldadige wetten van het evangelie wordt iedereen - rijk of arm, geletterd of ongeletterd - aangemoedigd om eerst te kijken met het gelovige oog en dan de moeite te doen om blijk te geven van dat geloof dat naar een hoger, edeler levensdoel leidt.

 

    Als de mens de geboden van een Schepper gehoorzaamt, is dat geen blinde gehoorzaamheid. Want hoezeer verschilt een onderdaan die zich tegen de grond drukt voor zijn overheersende koning van degene die in alle waardigheid en bereidwilligheid God gehoorzaamt? De dictatoriale koning is ambitieus, zelfzuchtig en heeft bijbedoelingen, terwijl alle geboden Gods rechtvaardig zijn, want al zijn aanwijzingen hebben een doel en ze zijn alle voor het welzijn van hen die Hij bestuurt. De eerste mag dan uit angst blind gehoorzamen, maar de tweede, die dom gevonden wordt, gehoorzaamt uit geloof en betreed een hoger doel. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.