Aard en doel van het vasten

 

    Het vasten van avond tot avond, zoals onder de Heiligen der Laatste Dagen ingesteld, beoogt in de harten van de mensen de waren Geest van liefde voor God en de mens groter te maken en om voedsel en andere benodigdheden voor de armen te verkrijgen. Het doelt ook op het rust geven aan het lichaam, om het van een eventueel onverstandig zich overeten te ontlasten. Een ander doel is rein zijn van hart, eenvoudig van gedachten en de juiste nederigheid te verkrijgen, door het geestelijke boven het lichamelijke te stellen. Door voortdurend te bidden en op gezette tijden te vasten wordt nederigheid en kracht verkregen en de geest in de mens wordt nederig gemaakt en in harmonie gebracht met de Geest Gods, zodat kracht aan de menselijke geest kan worden geschonken.

 

     Aangaande de aard en het doel van het vasten hebben wij de volgende inlichtingen uit "Trouw aan het geloof".  Vasten houdt in dat iemand zich vrijwillig een bepaalde tijd voedsel en drinken ontzegt. Door vasten vergezeld te laten gaan van innig gebed kan iemand zichzelf en anderen voorbereiden op Gods zegeningen.

 

    Redenen om te vasten: ''Op een keer wierp de Heiland bij een kind een duivel uit en greep die ervaring aan om zijn discipelen de kracht van vasten en gebed te leren. Zijn discipelen vroegen Hem: "Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?" Jezus antwoordde: "Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten." (Zie Matteüs 17:14–21.)

 

     Hieruit leren we dat bidden en vasten kracht kan schenken aan wie een priesterschapszegen geeft of ontvangt. Ook is het van toepassing op uw inspanningen om het herstelde evangelie na te leven. Als u een zwakte of zonde hebt die u in moeilijkheden brengt, zult u wellicht moeten bidden en vasten om hulp of vergiffenis. Evenals de demon die door Christus werd uitgedreven, kan uw probleem van dien aard zijn dat alleen vasten en bidden uitkomst bieden.

 

     U kunt om vele redenen vasten. Vasten is een manier om God te aanbidden en uw dank jegens Hem te uiten. (Zie Lucas 2:37; Alma 45:1.) U kunt vasten en uw hemelse Vader bidden om de zieken en bezochten te zegenen. (Zie Matteüs 17:14–21.) enzovoort.

 

    Uw vastengaven behoort minimaal de tegenwaarde van de twee overgeslagen maaltijden te zijn. Wees zo royaal mogelijk en geef veel meer dan dit bedrag. U kunt behalve op de vastendag die de kerkleiders hebben vastgesteld, ook op een andere dag extra vasten, afhankelijk van uw behoeften en die van anderen. U moet echter niet te vaak of te langdurig vasten.

 

    In de Bergrede leert Jezus zijn discipelen het ware vasten. Hij sprak zich uit tegen huichelaars die wanneer zij vasten 'hun aangezicht ontoonbaar maken, om zich aan de mensen te vertonen.' In plaats van u rechtschapen voor te doen, behoort u zich te vertonen 'aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.' (Matteüs 6:16–18.)

 

    Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.