Ik hoef geen moeite te doen om vol te houden

 

    In mijn overpeinzingen bij het maken van mijn columns, in mijn ervaringen als tempelwerker, in mijn relatie met de vrouw waar ik eeuwig mee getrouwd ben, ja, eigenlijk in alles wat met 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' te maken heeft, voel ik Zijn vertrouwen in mij. Hij heeft mij het evangelie van Jezus Christus gegeven en, in deze bedeling, de volheid daarvan. Hij vertrouwt mij zijn priesterschapsgezag toe. Met die bevoegdheid kan ik in de tempel zegenen, dienen, verordeningen ontvangen en verbonden sluiten. Ook al heb ik geen leidinggevende functie in de kerk, vertrouwt Hij mij zijn herstelde kerk toe, waaronder die heilige tempel, want ik mag daar een prachtige en belangrijke roeping vervullen.  

 

    Ik heb, voordat ik lid werd van de kerk, heel veel moeilijkheden te verwerken gehad. Nu, vijftien jaar na mijn doop, leer ik nog steeds dat wanneer moeilijkheden in mijn leven zich voordoen, dat dit geen verrassing zou moeten zijn. Een van de eerste verbonden die ik met de Heer heb gesloten was de wet van offerande. Ik heb dat in de praktijk gebracht door mijn auto te verkopen omdat ik mijn tiende wilde betalen. Ik heb dus een offer gebracht door iets op te geven wat begerenswaardig was. Nu, vijftien jaar later, zie ik in, dat het slechts een kleine prijs was voor de zegeningen die daarop volgden. Op aanwijzing van Joseph Smith is er vastgelegd dat "een godsdienst die geen volledige opoffering van zijn aanhangers vergt, nooit voldoende macht heeft om hen het geloof te laten ontwikkelen dat zij nodig hebben voor het leven en het eeuwig heil." (1)

 

    De leden van de Godheid zijn maar al te bekend met moeilijkheden. God de Vader heeft zijn eniggeboren Zoon opgeofferd om de verzoening en de dood aan het kruis te ondergaan. In de Schriften staat dat Jezus Christus "gehoorzaamheid heeft geleerd uit wat Hij heeft geleden." (2)  

 

    Hij was bereid om de kwelling van de verzoening te ondergaan. De Heilige Geest moet lankmoedig zijn om ons te inspireren, te waarschuwen en te leiden, terwijl Hij vaak genegeerd, verkeerd uitgelegd of vergeten wordt.

 

    President Thomas S. Monson heeft ons aangespoord: "Mogen we blijven kiezen voor de moeilijkere, maar betere keuze, in plaats van de makkelijkere, verkeerde." (3) En over onze tempels heeft hij gezegd dat "geen offer te groot is, geen prijs te hoog, geen worsteling te zwaar om die tempelzegeningen te ontvangen." (4)

 

    In de natuur maken moeilijkheden deel uit van de kringloop van het leven. Het is moeilijk voor een kuikentje om uit de harde eierschaal te komen. Maar als iemand probeert het te helpen, ontwikkelt het kuikentje niet de nodige kracht om te leven. Hetzelfde geldt voor de strijd die een vlinder moet leveren om uit de cocon te ontsnappen, waardoor het de kracht krijgt om te leven.

  

   Nu ik al vijftien jaar omringt ben door een menigte geloofsgetuigen, heb ik de last van de ​zonde, waarin ik  steeds weer in verstrikt raakte van mij afgeworpen en loop nu vastberaden de wedstrijd die voor mij ligt. (5) Want na veel beproeving zijn de zegeningen gekomen en omdat ik volhoud tot het einde, komt de dag dat ik met grote heerlijkheid gekroond zal worden; de ure is nog niet, maar is nabij. (6) Ik heb dus een hele goede rede om het vol te houden, sterker zelfs, ik heb het gevoel dat ik daar eigenlijk geen moeite voor hoeft te doen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Lectures on Faith (1985), blz. 69.)

 

(2. Hebreeën 5:8.)

 

(3. Thomas S. Monson, 'Keuzes', Liahona, mei 2016, blz. 86.)

 

(4. Thomas S. Monson, 'De heilige tempel: een baken voor de wereld', Liahona, mei 2011, blz. 92.)

 

(5. Zie Hebreeën 12:1.) 

 

(6. Zie L&V 58:4.)