Ik pluk de zegeningen van gehoorzaamheid

 

     Er bestaat een verhaal over de manier waarop Arabische paarden geselecteerd en getraind worden. Omdat die paarden belangrijk werk doen, moeten ze hun meester onvoorwaardelijk gehoorzamen. Al heel vroeg wordt ze geleerd dat ze onmiddellijk op het commando van hun meester moeten reageren. Dan krijgen ze een test om te zien hoe ze zich onder druk gedragen. Ze worden lange tijd ergens opgesloten waar ze niet bij het water kunnen komen dat even buiten het hek langs stroomt. Na verloop van tijd wordt het hek opengezet en rennen de paarden naar het water toe. Maar net voordat ze dat bereiken, blaast de meester op een fluitje. Vanwege hun grote dorst reageert een aantal paarden niet. De gehoorzame paarden hebben geleerd wat discipline is en worden ingezet voor belangrijk werk. De andere worden ingezet voor minder belangrijk werk. (1)

 

    In het voorsterfelijk bestaan kreeg ik het heilsplan te horen, dat onder meer een toetsing op aarde behelsde: "Wij zullen een aarde maken waarop dezen kunnen wonen; en wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook zal gebieden." (Abraham 3:24-25). Een van de redenen dat ik leef is om blijk te geven van mijn bereidwilligheid om de geboden van mijn hemelse Vader te gehoorzamen.

 

    Velen zijn van mening dat de geboden een last zijn en hen beperkt in hun bewegingsvrijheid en persoonlijke groei. Maar de Heiland heeft gezegd dat ik alleen echt vrij kan zijn als ik Hem volg: "Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken." (Zie Johannes 8:31-32.) Gods geboden zijn er dus voor mij en bedoeld om mijn geluk en mijn lichamelijk en geestelijk welzijn te bevorderen.

 

     De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat de zegeningen van God het gevolg zijn van gehoorzaamheid aan de geboden. Hij zei: "Er is een wet vóór de grondlegging dezer wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle zegeningen zijn gegrond - en wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond." (L&V 130:20-21.) Ook koning Benjamin onderwees in dit beginsel. "Voorts wil ik dat gij nadenkt over de gezegende en gelukkige toestand van hen die de geboden Gods onderhouden. Want zie, zij worden gezegend in alle dingen, zowel stoffelijke als geestelijke; en indien zij getrouw volharden tot het einde, worden zij in de hemel ontvangen, waardoor zij bij God kunnen wonen in een staat van nimmer eindigend geluk. O bedenkt, bedenkt dat deze dingen waar zijn, want de Here God heeft het gesproken." (Mosiah 2:41.)

 

    Mijn gehoorzaamheid aan de geboden geeft aan dat ik mijn hemelse Vader en Jezus Christus liefheb. Ik ben op mijn vijfenvijftigste jaar in contact gekomen met 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. Voor die tijd heb ik erop los geleefd omdat ik niet beter wist, maar heb daar nooit het geluk in gevonden. Toen ik de volledige waarheid over mijn hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus te horen kreeg, kreeg ik ook het verlangen om mezelf te laten dopen. Ik ben toen gestopt met alcohol, tabak, koffie en thee en verkocht mijn auto om daarmee financiële ruimte te creëren om mijn tiende te betalen. Ik heb nu een eeuwig huwelijk met een van de liefste zusters die onze kerk rijk is. Als er één is die de zegeningen van gehoorzaamheid plukt dan ben ik dat wel. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.  

 

(1. Ontleend aan Sterling W. Sill, Leadership, deel 1, blz. 62.)