Mijn methode om mijn problemen op te lossen

 

     Voordat ik de kerk begon te onderzoeken, vond ik mezelf niet speciaal. Ik was gewoon een deel van de massa waar ik op uitgekeken was, en mijn omgeving en cultuur hadden me niet geleerd dat ik een waardevol individu ben. Toen ik het herstelde evangelie leerde kennen en te weten kwam dat ik een geestkind van mijn hemelse Vader ben, veranderde dat mijn leven. Ik voelde mij plotseling echt bijzonder en ook dat God mij, mijn ziel en mijn leven echt geschapen heeft met een belangrijk doel.

 

    Voordat ik het herstelde evangelie kende, probeerde ik anderen te bewijzen dat ik bijzonder was, dat ik overal de beste in probeerde te zijn. Maar toen ik achter de waarheid kwam, dat ik een geestkind van God ben, hoefde ik niets meer te bewijzen, want ik wist dat ik bijzonder was. Dit was tevens de oplossing voor mijn anti wereldse gevoelens.

 

     Ik slik al weer een jaar of tien Risperidon. Dit middel  behoort tot de a-typische anti-psychotica-soort. Het vermindert in mijn hersenen de effecten van natuurlijk voorkomende stoffen, die kennelijk bij mij sterker vertegenwoordigd zijn dan bij de gemiddelde Nederlander en bestaat voornamelijk uit dopamine/adrenaline. Hierdoor verminderen onrust en boosheid, wat mij een ideale 'heilige der laatste dagen' en echtgenoot heeft gemaakt. Het middel lost dus een behoorlijk probleem voor mij op.

 

    In het Boek van Mormon staat: "En het geschiedde dat de broeder van Jared de Heer aanriep, zeggende: O Heer, ik heb het werk volbracht dat Gij mij geboden hebt, en ik heb de boten gemaakt zoals Gij mij hebt gewezen. En zie, o Heer, er is geen licht in; waarheen zullen wij sturen?" (1)

 

    "En de Heer zeide tot de broeder van Jared: Wat wilt gij dat Ik doe, zodat gij licht in uw vaartuigen zult hebben? Want zie, gij kunt geen vensters hebben, want die zouden in stukken worden geslagen; evenmin zult gij vuur mee-nemen, want gij zult niet bij het licht van vuur gaan." (2)

 

    En de broeder van Jared smolt zestien kleine stenen uit een rots en zij waren wit en helder, ja, zoals doorschijnend glas; en hij droeg ze in zijn handen naar de top van de berg en riep de Heer wederom aan en zei: "O Heer, raak deze stenen met uw vinger aan en bereid ze, zodat ze in het duister zullen schijnen; en zij zullen voor ons schijnen in de vaartuigen die wij hebben bereid, zodat wij licht zullen hebben terwijl wij de zee oversteken. (3)

 

     Soms ontvangen we het signaal van de hemel niet omdat we het niet waardig zijn. Bekering en gehoorzaamheid stellen ons in staat om weer duidelijke communicatie te krijgen. Het oudtestamentische woord voor bekering betekent 'zich afkeren' of 'omkeren'. (4) Als we ons ver van God voelen, hoeven we ons alleen maar van zonde af te keren door ons tot de Heiland te wenden. Dan zien we dat Hij ons met open armen opwacht. Hij wil ons leiding geven. We zijn maar één gebed van die leiding verwijderd.

 

    Tevens kan het niet de bedoeling zijn dat wij de Heer vragen onze problemen op te lossen, want dat deed Hij bij de broeder van Jared ook niet. Ik vraag dus altijd wat ik kan doen om aan de oplossing bij te dragen. In plaats van in mijn gebed mijn problemen op te sommen en de Heer te vragen ze op te lossen, leg ik de Heilige Geest een proactieve manier voor om de hulp van de Heer te krijgen, met het vaste voornemen om de leiding van de heilige Geest te volgen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Ether 2:18-19.)

 

(2. Ether 2:23.)

 

(3. Zie Ether 3:1, 4.)

 

(4. Het Hebreeuwse woord voor 'bekeren' in bijvoorbeeld Ezechiël 14:6 is 'sjoev' (getranscribeerd). Dat betekent 'zich omkeren' of 'terugkeren'. Zie James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible, 1890, nr. 7725.)