Nederigheid bij macht

 

     De onvervalste "Christengeest" is de geest van nederigheid; zonder die ware liefde is er geen vaste grond, waarop hij rusten kan. In het Koninkrijk der hemelen bestaat er geen verwaandheid. Jezus zei: "Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee." (Matteüs 18:2-6.) Christus is het voorbeeld van nederigheid en Zijn leven en leringen waren volkomen in harmonie.

 

     De discipelen werden dikwijls vermaand om nederig te zijn en niet naar menseneer te zoeken. In dit verband zei Hij: "Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden." (Matteüs 23:12.) Verwaand zijn omdat men een ambt heeft zou in de Kerk van Christus niet plaats vinden, slechts hij, die gewillig is op de meest nederige wijze dienstbaar te zijn, is waardig om plaatsen van vertrouwen te ontvangen. Hij die niet te regeren valt, is niet geschikt zijn medemensen te regeren. De eeuwenlange geschiedenis heeft in de harten van de mensen geprent, dat een ambt een persoon vereert, dat het iets is waar een mens naar moet zoeken, maar in de Kerk van Christus zou het ambt de man vinden en niet de man het ambt. Een baantjesjager is over het algemeen het meest ongeschikt voor het ambt, want hij zoekt het niet met het doel het ambt eer aan te doen, maar opdat het ambt hem zou vereren.

 

     De profeet Joseph Smith zegt: "Wij hebben door droeve ondervinding geleerd, dat het de natuur en het karakter van bijna alle mensen is: zodra zij volgens hun veronderstelling een beetje macht krijgen, dan willen zij direct onrechtvaardig gezag uitoefenen." Hoe verschillend is die geest van de leringen van Onze Heiland. Toen Zijn discipelen twistten over, wie rechts of links naast Hem mocht zitten, vertelde Hij hun: "Gij weet, dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn;" (Matteüs 20:25-27.)

 

     Een onverzadigbaar verlangen voor ambten en eer, die verondersteld werden er toe te behoren, hebben de val en afval van aantallen vooraanstaande personen in de vroege geschiedenis van de Kerk in deze bedeling veroorzaakt. Een ieder die uit de wereld is geroepen en de naam van Christus op zich genomen heeft, zou zichzelf bekwaam maken door geloof, nederigheid, gebed en studeren, om iedere plaats van verantwoordelijkheid waartoe hij geroepen mocht worden in te nemen en hij kan er verzekerd van zijn, dat de Here hem niet uit het oog zal verliezen, maar door medewerking van zijn geïnspireerde dienstknechten zal de Here iedereen roepen in die plaats, waar hij het meest toe bereid en geschikt is." Zie, er worden velen geroepen, maar weinigen worden gekozen. En waarom worden zij niet gekozen? Omdat hun hart zozeer op de dingen van deze wereld is gezet en naar de eer van mensen streeft, dat zij deze ene les niet leren." (L&V 121:34-35.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.